دوشنبه , ۰۱تیر۱۳
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / تعریف حمل و نقل

تعریف حمل و نقل

بازدیدها: 473

             تعریف حمل و نقل

تعاریف و اصطلاحات گمرکی و حمل و نقل
گمرک ( 🙁 customsتشکیلاتی است دولتی که عهده دار اجرای قوانین گمرکی ، وصول حقوق و عوارض ورودی
و صدوری ، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد .
*حقوق گمرکی : حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود یا صدور از قلمروگمرکی تعلق می گیرد .
*تشریفات گمرکی : کلیه عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا یک کالا صادر و یا وارد گردد.
*ترانزیت : روش گمرکی است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک ، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .
*ترخیص : به معنی خارج شدن کالا از گمرک پس ازانجام تشریفات گمرکی است .
*اظهارنامه گمرکی : ذکر مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک را می گویند.
*کابوتاژ : عبارتست از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر، در یک کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی .
* قانون امور گمرکی : مشتمل بر ۶۰ماده می باشد که در گمرکات کشور اجرا می گردد آئین نامه اجرائی این قانون دارای ۳۹۷ماده می باشد که در آن رویه های مختلف گمرکی درخصوص واردات، صادرات، تشریفات گمرکی، ارزیابی،
ترخیص، تخلفات، قاجاق گمرکی، اختلافات گمرکی و سایر مسائل گمرکی تشریح گردیده است .
*کالای متروکه : مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک چهارماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انباراست. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود ، کالا متروکه محسوب می گردد ؛ این مهلت در
صورت درخواست صاحب مال این مدت به شرط پرداخت حق انبارداری تا ۴ماه دیگر قابل تمدید است .
*حق العملکاری در گمرک : حق العملکار در گمرک به شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد .
این شخص حقیقی یا حقوقی بایستی پروانه حق العملکاری از گمرک دریافت نماید .
*تعرفه گمرکی : به معنی دریافت حقوق و عوارض گمرکی است که بر روی هر کالا بسته می شود بطور مثال وقتی می گویند تعرفه ورود تلویزیون %۳۰است یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکی این کالا %۳۰می باشد.
«تعرفه» به معنی جدول طبقه بندی کالایی هم در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است که اصطلاح خارجی آن Nomenclatureمی باشد .
مثلاً وقتی می گویند تعرفه تلویزیون ۱۵/۸۵می باشد یعنی تلویزیون در سیستم
طبقه بندی کالایی بین المللی در فصل ۸۵و ردیف ۱۵جای گرفته است .
سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا 🙁 HS)
سیستم HSیا جدول طبقه بندی هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا در سال ۱۹۸۳تصویب و از سال ۱۹۸۸لازم الاجرا گردید و یک طبقه بندی چندمنظوره است که دارای ۲۱قسمت، ۹۶فصل ، ۱۲۴۱شماره اصلی و ۵۱۰۹شماره
اختصاص یافته برای کالاها مـی باشد .
در سیستم HSبه جای شماره های فرعی از روش یک خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است و به کلیه این ردیف ها یک کد سیستم هماهنگ شده اختصاص یافته است .تعرفه های ترجیحی : به منظور ایجاد انگیزه و برقراری تسهیلات جهت ورود و صدور کالا برقرار می شود و حد پائین تری از حقوق گمرکی برای گروهی از کشورها تعیین و اعمال می شود که آن را تعرفه ترجیحی می نامند .
*نرخ ارز : برای محاسبه ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ارزش کالا که با پول خارجی فاکتور شده است باید به ریال ایران تبدیل شود و نرخ ارز برای محاسبات گمرکی نرخ رسمی ارز در کشور می باشد که توسط بانک
مرکزی همه روزه اعلام و ابلاغ می شود.
حمل و نقل بین المللی سیستم قرار دادهای دریایی
چارترپارتی:
قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای حمل کالا از بندری به بندر دیگر در اختیار تاجر یا شخص دیگری که اجاره کننده نامیده می شود بگذارد و در ازاء آن کرایه دریافت
کند. یا اینکه کشتی خود را برای مدت زمان معینی اجاره دهد، که در این حالت مبلغ پرداخت شده را اجاره می نامند.
بطور کلی به دو طریق میتوان یک کشتی را اجاره کرد:
الف – اجاره کشتی به صورت لخت و بدون خدمه ( Bareboat Charter)
که در این حالت می توان آن را اجاره کامل کشتی تلقی نمود . اجاره کننده تمام هزینه های کشتی را می پردازد، ناخدا و کارکنانی را که خود انتخاب می کند برروی کشتی بکار می گمارد و حقوق و دستمزد آنان را خود می پردازد.
ب – اجاره کشتی با ناخدا و خدمه مربوط :
به دو حالت اجاره سفری و اجاره زمانی ممکن است صورت گیرد.
۱- در اجاره سفری، مالک کشتی محموله معینی را از یک بندر مشخص به بندر مشخص دیگری در ازاء کرایه حمل می کند.
۲- در اجاره زمانی، مالک کشتی خود را برای سفر معین و با مدت معین و یا مدت در ازاء اجاره بهای معین به اجاره کننده اجاره می دهد.
عملا چندین نوع اجاره سفری وجود دارد که بعضی از انواع آن در زیر گفته می شود و چنانکه مشاهده می شود تمام این موارد برای محل کالا از یا بنادری به بندر و یا بنادر دیگر است و اختلافات بین آنها عمدتا در پرداخت هزینه های بارگیری و تخلیه و هزینه های بندری است.
اجاره سفری کشتی به صورت ناخالص  Gross Form
در این روش اجاره کشتی، که امروزه چندان طرفدار ندارد، مالک کشتی تمام هزینه های بارگیری و تخلیه و هزینه های بندری را می پردازد.
اجاره سفری کشتی به صورت 🙁 F.I.O)  Free in and Out
در این نوع تمام هزینه های بارگیری و تخلیه بر عهده اجاره کننده است ولی مالک کشتی مسئول پرداخت هزینه های بندری است.
اجاره سفری کشتی بصورت  : Lump Sum
در این روش اجاره کننده یک مبلغ مقطوع را برای استفاده از کشتی به مالک پرداخت می کند و مالک در عوض حجم معینی را برای بارگیری کالا و نیز حداکثر وزنی را که کشتی قادر به حمل است مشخص می کند. این نوع اجاره ممکن است بصورت ناخالص یا بصورت F.I.Oباشد. هرگاه اجاره کننده کالاهای مختلف و ناهمگون داشته باشد این روش اجاره مطلوبتر بنظر میرسد. در تمام موارد فوق مالک کشتی هزینه ها و عوارض بندری را می پردازد.
اجاره سفری کشتی به صورت خالص  ( Form Net )
در این نوع اجاره علاوه بر پرداخت هزینه های بارگیری و تخلیه تمام هزینه ها و عوارض بندری به عهده اجاره کننده است. در مواردیکه کشتی به بنادری میرود که مالک کشتی شناخت چندانی درباره آنها ندارد و نیز در حالی که بنادر متعدد بارگیری و تخلیه برای یک سفر در نظر گرفته شده است این نوع اجاره برای مالکین کشتی ها مناسب تر و مطلوب تر است . البته تغییرات متعددی در هر یک از حالتهای کلی فوق ممکن است داده شود و این موضوع بستگی به نحوه مذاکرات مربوط به اجاره کشتی و موقعیت طرفین دارد. شرایط و مواردی که معمولا در متن اصلی چارترپارتی آورده می شود.
مفاد قراردادهای چارترپارتی (  ( Voyage Charter Clauses
۱-مقدمه : چارترپارتی ها با مقدمه کوتاهی شروع می شوند. در مقدمه نام طرفین قرارداد ، نام کشتی ، مشخصات و موقعیت فعلی آن و تاریخ تقریبی آمادگی کشتی در بندر بارگیری، درج می شود.
۲-مشخصات کالا : در این ماده نام کالا و چگونگی بسته بندی آن ( بصورت فله ، کیسه ای ، شبکه ای و غیره ) آورده می شود. معمولا مقدار کالا بین یک مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر محدود می گردد . به عنوان مثال گفته می شود ۵۰/۰۰۰تن جو بصورت فله با %۲+و %۲ – تغییربه اختیار مالک کشتی، این بدان معناست که مالک کشتی می تواند حداقل ۴۹۰۰۰تن و حداکثر ۵۱۰۰۰تن جو را بصورت فله بارگیری نماید . ضرورت دارد که همیشه ضریب جای گیری کالا و یا مقدار تقریبی آن را نیز در این قسمت ذکرشود.
۳- محدوده زمانی مجاز برای ارائه کشتی در بندر بارگیری : عبارت است از محدوده زمانی که در طول آن مالک حق دارد کشتی خود را در بندر بارگیری ارائه کند . اگر قبل از شروع این مدت زمان کشتی به بندر بارگیری برسد اجاره
کننده اجباری برای شروع بارگیری ندارد . اگر کشتی قبل از پایان مهلت مقرر در بندر بارگیری آماده بارگیری کالا نباشد اجاره کننده حق دارد که قرارداد را فسخ نماید.
۴ – بندر یا مکان بارگیری کالا : بندر یا مکان بارگیری کالا همیشه در چارترپارتیهای سفری ذکر می گردد که ممکن است به صورتهای مختلف آورده شود . گاهی فقط یک بندر از یک منطقه جفرافیایی مشخص به انتخاب اجاره کننده
باشد که در این صورت اجاره کننده حق دارد کشتی را به دلخواه خود به یکی از بنادر آن منطقه بفرستد اگر بندر بارگیری مشخص باشد و از آن نام برده باشد کشتی باید به آن بندر برود و اگر در آن بندر اسکله مخصوصی در قرارداد ذکر شده باشد باز کشتی مجبور است که به آن اسکله مشخص برود. بعضی اوقات بندر بارگیری مشخصا نام برده نمی شود که در این صورت اجاره کننده می تواند کشتی را به دلخواه حمایت کند از اجاره کننده می خواهد که کشتی را به یک بندر مطمئن با امن در آن منطقه بفرستد.
هر گاه بیش از یک بندر برای بارگیری مورد توافق قرار گیرد مالک کشتی می خواهد که بنادر بارگیری به ترتیب جغرافیایی صحیحی معرفی شد.
-۵پرداخت کرایه : اگر قرارداد شرطی برای پرداخت کرایه ذکر نشده باشد کرایه طبق روش معمول تجارت در زمان تحویل کالا در بندر تخلیه قابل پرداخت است، ولی هرگاه روش پرداخت کرایه در قرارداد آمده باشد، طبق آن عمل می
گردد.
۶- حق ضبط و تصرف کالا : مالک کشتی تا زمانی که کرایه ، کرایه از دست رفته زیان دیر کرد و خسارات ناشی از بازداشت کشتی را دریافت نکرده حق ادعا و ضبط کالا را دارد . اجاره کننده مسئولیت پرداخت کرایه ، کرایه از دست رفته، زیان دیرکرد را در بنادر تخلیه و بارگیری دارد.
در بعضی موارد این ماده درباره دیگری بنام ( Caser Clause) گنجانده می شود و به صورت زیر آورده می شود :
تعهدات اجاره کننده با بار گیری کالا و پرداخت کرایه ، کرایه از دست رفته و زیان دیر کرد خاتمه پیدا می کند و مالک کشتی تا زمانی که کرایه، کرایه از دست رفته و زیان دیرکرد را دریافت نکرده حق ضبط و گروگانگیری کالا رادارد.
۷- هزینه های بارگیری و تخلیه : پرداخت هزینه های بارگیری و تخلیه کالا در یک چارتر پارتی در زمان انجام مذاکرات اجاره کشتی مورد توافق قرار می گیرد این توافق ممکن است به اشکال مختلف باشد ، در اکثر اوقات شرایط قراردادخرید کالا مبنایی برای توافق هزینه های بارگیری و تخلیه قرار می گیرد.
در زیر چند نمونه از شرایط بارگیری و تخلیه بیان شده است :
الف – هزینه های بارگیری و تخلیه بعهده مالک کشتی  Liner or Berth Terms
ب – هزینه های بارگیری و تخلیه و بارچینی به عهده اجاره کننده

  Free in and Out and Stowed
پ – هزینه های بارگیری و تخلیه به عهده اجاره کننده، صفافی به عهده مالک کشتی Free on board steams
trimming
ت – هزینه تخلیه به عهده اجاره کننده  Free discharge
ث – هزینه بارگیری به عهده مالک کشتی، هزینه تخلیه به عهده اجاره کننده   Liner in free out
زمان بارگیری مجاز، زمان مجاز تخلیه :
یکی از مواردی که حتما در یک چاتر پارتی سفری باید گنجانده شود مدت زمان مجاز برای بارگیری و مدت زمان مجاز برای تخلیه است که به دو صورت ممکن است در قرارداد اجاره آورده شود ، یا مدت زمان معینی برای هر کدام از عملیات بارگیری و تخلیه توافق شود یا مقدار بار گیری روزانه کالا و مقدار تخلیه روزانه کالا در قرار دادآورده شود که در این صورت از تقسیم مقداری کالای بار گیری شده بر نرخ بارگیری روزانه مدت زمان مجاز بارگیری ، و از تقسیم مقدار کالای بار گیری شده بر نرخ تخلیه روزانه مدت زمان مجاز تخلیه بدست خواهد آمد.
هر گاه هر کدام از عملیات و یا بارگیری در مدت زمانی کمتر از مدت زمان مجاز انجام پذیرد مالک کشتی بر طبق قرار داد اجاره ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان پاداش زود کرد به اجاره کننده می باشد و هر گاه عمل بارگیری در
مدت زمانی بیشتر از مدت زمان مجاز انجام پذیرد اجاره کننده بر طبق قرار داد اجاره ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان زیان دیرکرد به مالک کشتی است. نرخ دموراژ به صورت روزانه مورد توافق قرار می گیرد و برای قسمتی از روز
نیز به نسبت قابل پرداخت است. معمولا نرخ Demurrageدو برابر Dispugeاست.
تعیین نماینده و پیمانکار بارگیری و یا تخلیه :
این ماده مشخص کننده طرفی است که حق تعیین نماینده کشتی و یا پیمانکار تخلیه و بارگیری را دارد. بطور کلی به نفع مالک کشتی است که نماینده خود را خود تعیین کند تا اینکه از منابع او بهتر حمایت کند . اما اگر هزینه های بارگیری و تخلیه به عهده اجاره کننده باشد که اجاره کننده حق تعیین نماینده کشتی و نیز پیمانکار تخلیه و بارگیری داشته باشد.

دوبه کاری :
بعضی از بنادر آنقدر عمق ندارند که کشتی با بار خود به آنها وارد و یا از آنها خارج شود . در این صورت برای اینکه کشتی به آب خور مناسب برسد از دوبه کاری استفاده می شود . چون هزینه دوبه کاری چندان قابل تخمین زدن
نیست و به احتمال زیاد هزینه سنگینی است. معمولا مالکین کشتی از قبول آن به حساب خود خودداری می کنند.
انحراف از مسیر :
در چارتر پارتی های سفری معمولا ذکر می گردد که کشتی حق انحراف از مسیر عادی و معمول خود را ندارد مگر اینکه هدف از انحراف مسیر تأمین سوخت و آذوقه برای کشتی یا برای نجات جان سرنشینان و محموله کشتی یا کمک به کشتیهای دیگر باشد.
ماده مربوط به بارنامه :
در این ماده معمولا نوع بارنامه ای که باید مورد استفاده قرار گیرد و نیز چگونگی امضاء و صدور آن ذکر می گردد.

حالات استثنا :
مالک کشتی در یک قرار داد اجاره سفری تضمین می کند که کالایی را از بندری به بندر دیگر حمل کند و در آنجا تحویل اجاره کننده دهد. در صورتی که اتفاقاتی خارج از اختیار او رخ بدهد بعضی از حالات استثنا به قرار زیر هستند
الف – حوادث ناشی از بلایای طبیعی : به حوادثی گفته می شود که به علل طبیعی و بدون دخالت انسان باشند و تحت شرایط بخصوصی که کشتی قرار می گیرد بوسیله هیچ نوع پیش بینی و دور اندیشی معقول قابل رفع و پیشگیری نباشند.
ب- خساراتی که دشمنان و دولتهایی که با دولت متبوع صاحب کشتی در جنگ هستند به کشتی و محموله آن واردمی آورند.
پ – خسارات ناشی از طبیعت ذاتی کالا، مثل فاسد شدن میوه
ت – حق به کار بردن خسارت عام
ث – آتش سوزی
انواع فرصتهای چاپی و استاندارد چارتر پارتیها :
الف ) چارتر پارتیهای زمانی : انوع مهم چارتر پارتیهای زمانی عبارتند از :
Bal time 2- N.Y.P.E-1
ب ) چارتر پارتیهای سفری :
از بعضی از این نوع می توان برای حمل بیشتر کالاها استفاده نمود و بعضی از آنها برای عمل کالاهای بخصوصی مورد استفاده قرار میگیرند. در زیر چند نوع از چارتر پارتیهای سفری که در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشتر مورد
استفاده قرار می گیرند ذکر می گردد.
۲- فرم Garconکه یک فرم عمومی است و از آن برای کالاهای بخصوصی استفاده نمیشود.
۳- فرم Austwheatبرای حمل گندم از استرالیا.
۴- فرم Norgrainبر حمل غلات از آمریکا و کانادا.
۵- فرم Centroconبر حمل غلات از آرژانتین.
۶- فرم Sugar Charterبرای حمل شکر.
۷- فرم Vegoilvayبرای حمل روغن نباتی مایع
۸- فرم Asbatankبرای حمل مواد شیمیایی بصورت مایع
انواع شرایط حمل دریایی :
: Liner out / Liner in
در این نوع قرارداد حمل هزینه بارگیری و حمل دریایی و نیز تخلیه کالا بر عهده کشتیرانی خواهد بود.
Free in/Free out
کشتیرانی (متصدی حمل و نقل) تنها وظیفه حمل دریایی را به عهده دارد و از این جهت کلیه هزینه های بارگیری و بارچینی و صفافی کالا در بندر بارگیری به عهده فروشنده و یا صاحب کالا می باشد و کلیه هزینه های تخلیه دربندر مقصد به عهده صاحب کالا است.
Liner in/ Free out
کلیه هزینه های بارگیری و نیز حمل دریایی کالا به عهده کشتیرانی لیکن وظیفه تخلیه کالا به عهده صاحبان آناست.
Free in/ Liner out
بارگیری و بارچینی در بندر مبداء به عهده فروشنده کالا و یا صاحب کالا است . لیکن وظیفه حمل دریایی و نیزتخلیه کالا در بندر مقصد به عهده کشتیرانی است.
تفاوت حق توقف و دموراژ در چیست؟
مدت مجاز برای بارگیری و یا تخلیه کالا در بنادر که بدان دموراژ تعلق نمی گیرد را lay timeگویند . امادموراژ/خسارت معطلی کشتی/خسارت دیرکرد کشتی – مبلغی مورد توافقی است که اجاره کنندۀ کشتی به علت توقفبیش از حد کشتی برای بارگیری یا تخلیه ، به مالک آن میپردازد.
ترانزیت داخلى خروجى
مدارک مورد نیاز:
۱-اظهارنامه
۲- قبض انبار
۳- ترخیصیه
۴- مانیفست یا بارنامه کالا
۵- تصویر فاکتور (سیاهه خرید)
۶- موافقت گمرک
۷- تضمین (ضمانتنامه بانکی، بن بیمه)
۸- عدلبندى کالا (حسب مورد)
۹- کارت حق العملکارى گمرک (حسب مورد)
۱۰- وکالتنامه، معرفىنامه (حسب مورد)
۱۱- تصویر گواهى مبداء
۱۲- کارت بازرگانى
۱۳- پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللى

مراحل انجام کار:
کلیه مراحل تشریفات واردات قطعى کالا فقط در مرحله ارزیابى به ارزیابى اجمالى اکتفا مىشود.
ترانزیت داخلى ورودی .
مدارک مورد نیاز:
اصل پروانه ترانزیت داخلى
اظهارنامه ترانزیت داخلى نسخه دوم
فرم تخلیه
تصویر قبض انبار و باسکول
مراحل انجام کار:
ورود وسیله نقلیه حامل کالا به گمرک.
ارائه اسناد ترانزیت به واحد مربوطه و تکمیل فرم اعلام ورود و درخواست تخلیه کالا.
بررسى کامیون یا قطار و صدور حکم تخلیه توسط واحد ترانزیت یا کارنه تیر.
تخلیه کالا در انبارها و صدور قبض انبار توسط شرکت انبارهاى عمومی.
ثبت قبض انبار در دفتر کل انبارها.
پایان تشریفات ترانزیت .
حمل با کانتینر :
مبحث حمل با کانتینر به چند بخش که در زیر مشخص شده تقسیم می شود که من به مرور هر بخش را دریک پست بروز می کنم. در این پست بخش اول را می توانید مطالعه کنید. علت اینکه ها را بصورت لینک قرار دادم این است که باعث کاهش سرعت بالا آمدن وبلاگ می شد.
اهداف یادگیری
* آشنایی با اینکه حمل با کانتینر دارای چه مزایایی می باشد و شناخت انواع مختلف آن
* آشنایی با شیوه های تخلیه و بارگیری در کانتینر
* آشنایی با انواع کشتی های مخصوص حمل در حمل کالا با کانتینر
* آشنایی با خسارت وارده به کانتینر
* آشنایی با ترمینالهای کانتینر در مبادی ورودی ایران
آشنایی با اینکه حمل با کانتینر دارای چه مزایایی می باشد و شناخت انواع مختلف آن پیشرفت تکنولوژی در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریع تر و سالمتر به مقصد برسد .یکی از این پدیده ها که باعث تسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر Containerاست . اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰رایج گردید . اصولا کانتینر های استاندارد از سال ۱۹۶۵به بعد وارد بازار حمل و نقل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه های
حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند.
استفاده از کانتینر امکان حمل انبار به انبار را بهتر ممکن می سازد . در سیستم حمل و نقل ٬اگر بتوان تعداد دفعات بارگیری و تخلیه کالا را بصورت واحد های پراکنده کاهش داد ٬ضمن سرعت بخشیدن به کار تخلیه و یا بارگیری کالا با آسیب کمتری بدست صاحبان آن خواهد رسید .

حمل با کانتینر این را ممکن می سازد تا واحدها و بسته های زیادی را در کانتینر قرار داده و در واقع بارهای متعددی را بصورت یک پارچه  Unitizationدر آورد.
*اینک ضمن بررسی مختصر مزایای حمل با کانتینر اشاره ای هم به مزایای یک پارچه سازی خواهیم نمود.
۱- مزایای حمل با کانتینر
۱-۱کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
۱-۲کاهش هزینه های بسته بندی ٬تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه
۱-۳حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
۱-۴حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن می سازد Door to Door
۱-۵حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.
۲- مزایای یکپارچه سازی کالا در حمل با کانتینر
۲-۱حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل
۲-۲حداکثر بهره گیری از فضای مفید وسایل حمل
۲-۳تسهیل در آماده سازی کشتی برای عملیات بارگیری و تخلیه
۲-۴ممانعت از بارگیری اضافیOver storageدر وسیله حمل
۲-۵ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی
۲-۶کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیری و تخلیه می گردد.
اصولا سیستم حمل و نقل بین المللی کلیه این کوشش ها و مساعی را بدین جهت مبذول می دارد که بتواند ازسرمایه گذاریهای انجام شده در این سیستم بهترین بهره برداری را بنماید.
بسیاری از کارشناسان سیستم حمل و نقل بر این عقیده اند که پیدایش کانتینر در واقع همان انقلاب تکنو لوژیکی در صنعت حمل و نقل بوده است. «اگر فرض کنیم حمل کالا بوسیله کانتینر اتفاق افتاده و تمام شده باشد ٬توسعه آن هنوز ادامه دارد و در دهه آینده با سرعت زیادتری شکل تکمیلی خود را طی خواهد کرد و مسیر های جایگزینی تغییر در توازن کالا های وارده و صادره و نوع تکنو لوژی و عملیات مورد بهره برداری از جمله عواملی است که ریسک سر مایه گذاری این سیستم را بالا می برد.در مورد کشور خودمان نخست باید بررسی کرد که چند درصد از
مبادلات بین المللی ایران را کالاهای قابل حمل با کانتینر تشکیل می دهد و سهم فعلی مبادله کالا با کانتینر چه فاصله ایی با این درصد از مبادلات دارد ؟ جالب است بدانیم که کانتینر بعنوان محفظه ٬متعلق به خط کشتیرانی است یا خط کشتیرانی آن را از مالکش اجاره کرده است . باید در هر مسیر تجاری محاسبه شود که تعداد دفعاتی که کانتینر از مبداء اولیه پر شده و پس از تخلیه در مقصد نهایی ٬به مبداء اولیه باز می گردد چند بار در سال است.
۳- انواع کانتینر
همانطور که قبلا اشاره کردیم ٬کانتینر ها از بدو پیدایش خود ٬یعنی حدود نیم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاری فراوانی را پشت سر گذاشته اند . کانتینرها ابتدا از چوب ساخته می شد که هنوز نوع چوبی آن وجود دارد . امروزه اغلب کانتینر ها از آهن ساخته شده است . کانتینر هایی که از فایبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسیار سبک و جابجایی آن ساده تر است . در سالهای اخیر کانتینر هایی از جنس آلومینیوم به بازار عرضه شده که بسیار مقاوم و سبک است .

کانتینر های یخچالی دارای اسکلت دو جداره هستند و به همین دلیل درجه حرارت را ثابت نگه می دارند و بدین طریق از فساد محصولات و مواد غذایی جلوگیری می شود . تولید و ساخت کانتینر ها ضمن اینکه از استاندارد های بین المللی تابعیت می کند باید بر اساس معیار های سازمان بین المللی استاندارد باشد.کانتینر ها را می توان از نقطه نظر ابعاد ٬وزن ٬اندازه به شرح زیر طبقه بندی نمود.
مشخصات کانتینر ها

علامت

ابعاد

طول

عرض

وزن خالص

۴۰ فوت

IA

۸فوت

۸فوت

۳۰تن

۳۰ فوت

IB

۸فوت

۸فوت

۲۵تن

۲۰ فوت

IC

۸فوت

۸فوت

۲۰تن

۱۰ فوت

ID

۸فوت

۸فوت

۱۰تن

با توجه به جدول ذکر شده در بالا انواع متفاوتی از کانتینر تولید می شود که برای مصارف گوناگون در شبکه حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد . البته کانتینر هایی با ارتفاع بیشتر از آنچه که در جدول بالا ذکر گردیده وجود دارد.
کانتینر هایی که با در نظر گرفتن اطلاعات مشرو حه در جدول تولید می شوند عبارتند از:
تذکر:با کلیک روی اعداد یا کلمه می توانید هایی از کانتینر ها را ببینید
containers General cargo کانتینر برای حمل کالای متفرقه
Closed containers کانتینر های بسته
Open top containers کانتینر های روباز
کانتینر هایی که پهلوی آنها باز است(.containers)  Open side
کانتینر هایی که رو و پهلوی آنها باز استtop,Open side container Open
top,Open side,Open end containers Open پهلو و پشت آنها باز است.
کانتینر های مخصوصی که دارای کنترل درجه حرارت هستند.
Refrigerated containers  کانتینر های یخچالی
containers Insulated کانتینر های عایق دار
Heated containers کانتینر های حرارتی
Tank containers کانتینر های مخزنی
کانتینر های مخصوص حمل مایعات
کانتینر های مخصوص حمل گاز فشرده
کانتینر های مخصوص حمل کالای فلهcontainers Bulk cargo
Platform containers کانتینر های کفی
containers Ventilated کانتینر های داری تهویه
Container Super Rack کانتینر های سوپر رک
مسئولیتهای متصدی حمل و نقل و یا مالکین کشتی حسب وظیفه و نقشی که درکار حمل و نقل کانتینر دارند متفاوت است. اگر مالکین کشتی صرفا به عنوان یک متصدی حمل و نقل دریایی برای حمل و نقل کالا به خارج از کشوراقدام می نمایند مسئول نخواهد بود زیرا کانتینر در ید اختیار او قرار ندارد .

اما شرکت های حمل و نقل کانتینری بزرگی وجود دارند که کلیه خدمات را ارائه می کند وحمل و نقل کانتینرها با کشتی های آنها صورت می پذیرد دارای مسئولیت هستند. به هر حال تعیین مسئولیت های متصدی حمل با توجه به وسایل حمل چند گانه مشکل است . مثلا چنانچه کانتینر از طریق زمینی حمل شود مسئولیت براساس شرایطC.M.Rمی باشد.
معاهده مربوط به قرار داد حمل و نقل کالا از طریق جاده ایی که بنام CMRمعروف گردید در ۱۹ماه مه سال ۱۹۵۶در ژنو به تصویب رسید.» درحالی که مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی تابع قانون  حمل کالا از طریق دریا  Carriage of the Goods by the sea Actقرار دارد . آنچه لازم است در این مرحله ذکر گردد این واقعیت است که کانتینر یک بسته تلقی نمی شود . بلکه بسته تعداد بسته هایی است که برای حمل در کانتینر قرار داده شده و در سند حمل بدان اشاره گردیده . در این حالت چنانچه کانتینری که حاوی ۱۰۰بسته لوازم الکترونیکی است مفقود شود و صاحب کالا که نخوا سته ارزش محموله را در سند حمل درج نماید حداکثرمسئولیت حمل کننده در صورت فقدان کانتینر طبق قانون دریایی ایران عبارت است از:
۱۰۰×۱۰۰=۱۰۰۰۰ پوندطلا
اما در صورتی که در سند حمل نوشته شده باشد « یک کانتینر که گفته می شود حاوی ۱۰۰بسته لوازم یدکی الکترونیکی است ویا یک کانتینرحاوی ۱۰۰بسته لوازم الکترونیکیولی با درج متنی به شرح زیر:
بارگیری و شمرده شده بوسیله فرستنده Count Shippers Load andهرکانتینر یک بسته تلقی می شود که براساس قانون دریایی ایران حداکثر مسئولیت حمل کننده معادل پوند طلا  ۱×۱۰۰=۱۰۰خواهد بود. اگر سایر
قوانین ومقررات مصوبه مانند «هیگ لاهه« ،Hagueهیگ ویزبی را بررسی نماییم مشاهده می کنیم ضمن اینکه سقف تعهدات متصدی حمل متفاوت است .اما دارای وضعیتی یکنواخت و یکسان هستند .بصورت نمونه اشاره می کنیم که در قوانین مربوط به نظارت بر بارنامه ، F.B.Lمقدار SDR 2بعنوان مازاد با ازاء هر کیلو وزن ناخالص بار تعیین گردیده در حالی که قوانین و مقررات مربوط به اسناد حمل مرکب کالا تهیه شده توسط، ICC/UNCTADچنانچه حمل مرکب شامل حمل دریایی کالا هم باشد SDR 67/666برای هر بسته و یاSDR2به ازاء هر کیلو وزن ناخالص محموله هر کدام که بیشتر باشد ) تعیین شده است. درصورتی که حمل دریایی وجود نداشته باشد SDR 33/8به ازاء هرکیلو گرم وزن ناخالص محموله تعیین شده است. در ایران شرکت های بیمه برای حمل کالا با کانتینر %۲۰تخفیف نرخ برای شرایط All Risk، F.P.A، W.Aمنظور می نماید . بیمه گران خارجی پوشش بیمه ای کانتینر را به سه بخش منفک از هم تقسیم نمو ده اند که عبارتند از:
بیمه بدنه کانتینر
بیمه مسئو لیت وارده به اشخاص ثالث که ناشی از جابجایی کانتینرباشد
بیمه مسئولیت متصدی حمل
حمل باکانتینر تا حدود بسیار زیادی باعث کاهش خسارت ناشی از دله ـ دزدی pilfrageکالا در مسیر حمل یا در ترمینالها و مبادی ورود و خروج شده است . اما همیشه این خطر وجود دارد که کانتینر به سرقت برده شود . بررسی
خسارات ناشی از حمل و نقل کالا با کانتینر ارقام زیر را نشان می دهد .
خسارات وارده به کانتینر بر مبنای محل ایجاد خسارت

در ترمینا لها

۶۰درصد

درجاده ها

۱۵درصد

در راه آهن

۱۵درصد

در دریا / کشتی

۱۰درصد

در هواپیما

تقریبا ناچیز

خسارت وارده به کانتینر بر مبنای محل اصابت:

سقف کانتینر

۳۰درصد

دیواره های کانتینر

۱۵درصد

در کانتینر

۱۵درصد

کف کانتینر

۱۵درصد

سایر جاهای کانتینر

۲۵درصد

شناخت ترمینالهای کانتینر در ایران
اصولا حمل و نقل کانتینر در ایران پیشرفت زیادی نکرده است اما به هر حال راه آهن دارای ۷۳۰دستگاه واگن مسطح و در حدود ۱۹۰۰دستگاه واگن لبه دار است که می توان از این امکانات برای حمل و نقل کانتینر در ایران استفاده کرد. راه آهن ایران ـ جلفا علاوه بر داشتن امکانات نگهداری و ترخیص کانتینر دارای جرثقیل های ریلی مناسب برای جابجایی کانتینرها می باشد. در تبریز در ایستگاهی به نام سبلان که در ۱۵کیلومتری این شهر واقع است دارای امکانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .
ایستگاه مهر آبادـ راه آهن اصفهان ـایستگاه راه آهن مشهد هم دارای امکانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .بنادرشهیدرجایی ـ امام خمینی هم دارای امکانات مناسبی جهت بارگیری و تخلیه کانتینر ها می باشند.
تعرفه رایج درترمینالهای کانتینری کشوربراساس مصوبه مورخ                 ۱۳۷۰ / ۲/ ۲۹شورای عالی ترابری در صورت توقف بیش از حد کانتینر ها بر اساس روزهای مجاز توقف علاوه بر کرایه کانتینر باید حق توقفی به شرح زیر به شرکت حمل و نقل پرداخت گردد.

خسارات وارده به کانتینر بر مبنای عامل خسارت:

بی مبالاتی در جابجایی

۵۰درصد

بی توجهی درانبار داری و بستن آن روی کشتی

۲۵درصد

فشار های بیش از حد هنگام حمل و نقل شامل بدی شرایط جوی

۱۰درصد

سایر عوامل از جمله ضعف بدنه کانتینر

۵درصد

مدت توقف

کانتینر ۲۰فوتی با پلاک CSC

۳۰روز اول

معاف

از ۳۱تا ۶۰روز

۲۰۰۰ریال برای هر روز

از ۶۱تا ۱۲۰روز

۳۰۰۰ریال برای هر روز

از ۱۲۱روز به بالا

۴۰۰۰ریال برای هر روز

لازم به توضیح است که شروع دریافت حق معطلی یک ماه پس از تخلیه کالای داخلی کانتینر آغاز می گردد. بدون اینکه محل استقرار کانتینر در نظر گرفته شود . شرکت حمل و نقل پس از دریافت حق معطلی کانتینرها خود بایدشخصا نسبت به تصویه حساب فی ما بین اقدام نموده و سیستم بانکی کشور تعهدی  برای تخصیص اعتبار ارزی برای این مورد بر عهده ندارد.
محاسبه وزن حجمی
در صنعت حمل هوایی برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار که با ترازو یا باسکول اندازه گیری میشودحجم بار نیز مورد نظر قرار می گیرد زیرا با توجه به محدودیت فضای حمل بار هواپیما بارهایی که سنگین بوده ودرعین حال فضای کمتری از محوطه حمل بار هواپیما را اشغال کنند برای شرکت های حمل بار به صرفه تر میباشند. از این رو شرکت های هوایی فرمولی را بکار می گیرند که بر اساس آن هر یک متر مکعب بار باید حداقل ۱۶۷کیلو وزن داشته باشد در غیر این صورت شرکت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاک
محاسبه هزینه قرار میدهند.
مطابق فرمول زیر ابتدا وزن معادل حجم بار( )Chargeable Weight or Volumetric Weightمحاسبه شده سپس با وزن واقعی کالا ( )Gross Weightمقایسه می شود و هر کدام از این دو بیشتر باشد آنرا به عنوان
وزن قابل پرداخت انتخاب میکنند
وزن معادل حجم =  / ۶۰۰۰طول xعرض xارتفاع

مدت توقف

کانتینر ۴۰فوتی با پلاک CSC

۳۰روز اول

معاف

از ۳۱تا ۶۰روز

۴۰۰۰ریال برای هر روز

از ۶۱تا ۱۲۰روز

۶۰۰۰ریال برای هر روز

از ۱۲۱روز به بالا

۸۰۰۰ریال برای هر روز

*ابعاد بر حسب سانتی متر
چنانچه در عمل بیش از یک بسته با ابعاد یکسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید در حاصلضرب فوق قرار گیردو اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد ابتدا باید حاصل ضرب برای بسته های هم اندازه محسابه شده سپس بایکدیگرجمع شده و در آخر بر عدد ۶۰۰۰تقسیم شود.
برای نمونه فرض کنید که کالای شما به تعداد ۸بسته با وزن کل ۷۵کیلو گرم با ابعاد زیر می باشد:
x40x35100به تعداد ۳بسته
x10x1020به تعداد ۴بسته
x89x3475به تعداد ۱بسته
x40x35x3+20x10x10x4+75x89x34x1100( / 6000 = 109
با توجه به عدد ۱۰۹که از ۷۵بزرگتر میباشد وزن موردمحاسبه همان عدد ( ۱۰۹کیوگرم) می باشد.

Call Now Buttonتماس در ساعات اداری