دوشنبه , ۰۱تیر۱۳
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / تعریف حمل و نقل ریلی

تعریف حمل و نقل ریلی

بازدیدها: 753

تعریف حمل و نقل ریلی

سر فاصله زماني Headwayچيست؟
فاصله زماني بين خروج يك قطار از ايستگاه تا ورود قطار بعدي به ايستگاه را سر فاصله زماني يا ()headway ميگويند.
پانتوگراف Pantographچيست؟
سيستمي است كه در بالاي وسيله نقليه ريلي قرار گرفته و جريان برق را از شبكه بالاسري به الكتروموتورهاي وسيله نقليه منتقل ميكند.
ريل سوم Third Railچيست؟
ريل سوم، ريلي است كه از نوع استيل با درصد كربن كم و يا تركيبي از آلياژ آلومينيوم كه هدايت جريان برق را از طريق رسيپتور receptorبر عهده دارد.
علائم Signalingچيست؟
نقش سيستم علائم، حفاظت از قطارها در مقابل تصادف با يكديگر ميباشد همچنين وظيفه كنترل و توقف قطار در هنگام رسيدن به سيگنال توقف و كنترل قطار در قوس ها و داخل ايستگاه نيز بر عهده اين سيستم ميباشد . انواع سيستم هاي علائم در قطارهاي LRTبه شرح ذيل ميباشد:
۱ـ سيستم بلاك ثابت Fixed Block
۲ـ سيستم بلاك متحرك Moving Block
۳ـ سيستم كنترلي داخل كابين Cab- Signaling
در سيستم بلاك ثابت، مسير بصورت الكتريكي به چند بلاك تقسيم ميشود و محل قطارها بوسيله سيستم از روي اتصال كوتاهي كه چرخها بين دو ريل ايجاد ميكنند، مشخص ميشود. در اين سيستم اطلاعات بوسيله چراغهايي كه در كنار خط تعبيه شده به راننده ارسال ميشود كه هر رنگ اين چراغها ، پيام خاصي را به راننده منتقل ميكند . سيستم بلاك متحرك براساس محاسبه دائمي فاصله ايمن جلوي قطار، عمل ميكند كه با توجه به نتايج اين محاسبات ، سرعت ، شتاب گيري و شتاب ترمزگيري را براي هر قطار مشخص ميكند .

در سيستم كنترلي داخل كابين ، سيستم كدي را به هر مدار راه ( ) track circaitاختصاص ميدهد و محل قطار را بوسيله امواج راديويي و با آنتني كه روي هر قطار وجود دارد، مشخص ميكند. اين كد، حداكثر سرعت مجاز در هر بلاك و طول مسير ساعت تصويب شده را در داخل كابين به راننده اعلام ميكند .

گاباري چیست ؟

جهت سير ايمن در طول مسير ، نياز به فضاي آزادي در اطراف وسيله نقليه ريلي ميباشد كه متشكل است از گاباري استاتيكي و گاباري ديناميكي. گاباري استاتيكي فضاي آزاد اطراف وسيله نقليه ريلي در حالت سكون ميباشد كه معمولاً در ايستگاهها اتفاق ميافتد. دياگرام گاباري استاتيكي توسط شركت سازنده جهت بهره برداري در طراحي ايستگاه ارائه ميگردد.

گاباري ديناميكي را نيز كه شركت سازنده وسيله نقليه ريلي مي بايست ارائه دهد، همرا با پارامترهاي ديگر از جمله رواداري تلورانس نگهداري خط به علاوه اثرات دو در قوس در محاسبات قطر تونل يا فضاي آزاد زيرگذرها مورد استفاده قرار ميگيرد .

جريانهاي سرگردان Sttray Currentچيست؟

در سيستمهاي ريلي كه با شبكه برق .D.Cاعم از شبكه بالاسري يا ريل سوم كار ميكنند، شبكه tructionسيستم به عنوان قطب مثبت اين مدار جريان و ريلها به عنوان قطب منفي مدار جريان محسوب ميشوند. جريان الكتريكي .D.Cاز طريق پستهاي برق به وسيله نقليه منتقل و از آنجا به ريلها كه قسمت منقي مدار جريان هستند، انتقال مييابد. اين جريان بايد مجدداً از طريق ريلها به پستهاي برق انتقال يابند . چنانچه ريلها به نحوي ايزوله نباشند ، در م حل اتصال ريل به تراورس ها (پابند) ، اين جريان نشتي كرده و پديده اي به وقوع مي پيوندد كه اصطلاحاً به آن جريان سرگردان Sttray Currentمي گويند . جريانهاي سرگردان جهت بازگشت به پستهاي برق به تأسيسات فلزي مدفون شده در خاك از قبيل لوله هاي آب ، گاز ، كابلهاي برق، تلفن، آرماتورهاي فولادي و … نفوذ كرده و هنگام خروج از آنها باعث ايجاد خوردگي در آنها مي شود .

چه استاندارديهايي براي طراحي راه آهن استفاده ميشود ؟
استانداردهاي مورد استفاده در طرح راهآهن بسته به موضوع طراحي متفاوت است ولي بطور كلي استاندارد هاي بين المللي AREMA ،EUROCOOE , UICو GOSTو استانداردهاي داخلي مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي مانند نشريه ،۱۳۹نشريه ،۱۰۱آبا و …در طرح راه آهن در داخل كشور بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد .

درطراحي راه آهن ا در خارج از كشور فقط كدهاي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.

به طور كلي مطالعه يك مسير راه آهن جديد شامل چه مراحلي ميباشد؟
براي پروژه هاي ريلي خارج از كشورمعمولا سه مرحله زير پيشنهاد ميشود :
۱ـ مطالعات پيش امكان سنجي Prefeasibilityدر اين بخش با يك بررسي اوليه توجيه داشتن پروژه براي مطالعه و اجرا بررسي ميشود . چنانچه پروژه داراي توجيه لازم از نقطه نظر فني ، اقتصادي و اجتماعي باشد مطالعات مرحله بعد صورت ميگيرد.
۲ـ مطالعات مقدماتي Preliminaryدر اين مرحله گزينه هاي مختلف ممكن براي مسير و تمامي اجزاي پروژه به صورت مقدماتي بررسي شده و طرحهاي پيشنهادي ارئه ميشود. براي انتخاب گزينه بهتر بايستي مقايسات اقتصادي و فني كامل صورت گيرد.
۳- مطالعات اجرايي: از اين بخش مسير انتخاب شده در مطالعات مرحله اول بطور كامل و دقيق طرح شده و تمامي جزئيات پروژه در حد اجرا ارائه ميشود.
مطالعات پروژه هاي داخل كشور در بيش از سه مرحله فوق انجام شده و طبق نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي در برخي موارد در هفت مرحله انجام مي شود . البته اين مراحل شباهت زيادي به سه مرحله قبل دارد.
سرعت طراحي خطوط داخل كشور به چه ميزان ميباشد؟
طرح راه آهن هاي داخل كشور معمولا به گونهاي صورت ميگيرد كه در نقاط با عارضه كم و غير كوهستاني ، مشخصات هندسي طرح، سرعت ۱۶۰كيلومتر بر ساعت را تامين كند . در نقاط پر عارضه و كوهستاني براي كاستن هزينه هاي طرح بصورت موضعي سرعت طرح ممكن است تا ۱۰۰كيلومتر بر ساعت كاهش داده شود البته در برخی مسيرها مثل قم ـ اصفهان، سرعت طرح ۲۵۰كيلومتر بر ساعت و اصفهان ـ شيراز كل مسير ۱۶۰كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده است.
حمل و نقل ريلي مزاياي بسيار زيادي در سال هاي اخير در زمينه حمل كالاها نشان داده است. نقش آن بر توسعه اقتصادي كشور و مزيت ايمني و مصرف پائين انرژي غير قابل انكار است . در تدوين برنامه هاي توسعه كشور همواره بخش ريلي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و تصويب قوانين متعدد در حمايت از توسعه حمل و نقل ريلي خود گواه اين مدعاست. در كنار اشاره به مزاياي حمل و نقل ريلي به مشكلات و چالش هاي آن نيز به تفصيل پرداخته شده است .

طي سال هاي اخير وضعيت بخش ريلي با بحران هايي در گردش مالي نيز مواجه شد . همواره نقش بخش خصوصي در توسعه حمل و نقل ريلي به عنوان يگانه راه پيش رو مد نظر بوده و در راستاي حل موانع فرايند خصوصي سازي تعابيري حداكثري از سوي وزير محترم راه و شهرسازي بكارگرفته مي شود . تمركز بر رشد سهم بخش ريلي در حوزه بار به ميزان ۳۰درصد در برنامه هاي بلند مدت كشور قرار دارد. در حال حاضر حدود ۲۱۰۰۰دستگاه واگن باري و بالغ بر ۴۳۰دستگاه لكوموتيو در سرويس حمل و نقل ريلي كشور موجود است.

تعريف حمل و نقل ريلي:
حمل و نقل ريلي يكي از ترابريهاي زميني است، كه در مصرف انرژيي بسيار به صرفه عمل ميكند. ريلها رويهاي بسيارصيقل و سفت براي چرخ هاي قطار فراهم ميكنند. اين روش با خود راحتي و صرفه جويي انرژي به همراه دارد.
معمولاً بخش پيشين قطارها با شكلي خميده و هواپويا (آيروديناميك) ساخته ميشود، تا در مصرف انرژي صرفه جويي شود.
در حالت كلي ، تحت شرايط مناسب ، قطار براي بردن حجم مشخصي از كالا تا ۷۰درصد انرژي كمتري نسبت به ترابري جاده اي نياز دارد . يك خط راه آهن دوريلي ميتواند در يك زمان مشخص از يك بزرگراه چهارخطه هم بيشتر كالا جابجاكند.
حمل و نقل ريلي از ديگر راه هاي حمل و نقل بين المللي كالا مي باشد .كه عليرغم وجود مزاياي زياد ، امروزه خيلي مورد توجه مشتريان قرار نمي گيرد
حمل و نقل ريلي مي تواند با توجه به امنيت بالا ،رفاه بيشتر و هزينه كمتر پس از حمل و نقل زميني و حمل و نقل هوايي مورد توجه و استفاده قرارگيرد. در اين بين حمل و نقل ريلي در طي سالهاي اخير نتوانسته نقش موثري در صنعت حمل و نقل بين المللي و يا ترانزيت كالا داشته باشد. و حمل نقل زميني به عنوان سردمدار حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا همچنين در صدر جدول خودنمائي مي كند. شايد در سالهاي بعد صنعت حمل و نقل كشور به اهميت حمل و نقل ريلي كه يكي از مزاياي آن ريسك پذيري پائين آن است پي برده و بيشتر در جهت تعالي و پيشرفت صنعت حمل و نقل ريلي تلاش نمايد.حمل و نقل ريلي خود مي تواند به عنوان يكي از مهمترين قطب هاي اقتصادي در صنعت حمل ونقل به شكل جدي تري به كار خود ادامه دهد كه اين مستلزم توجه بيشتر مسئولين مي باشد .

برنامه هاي تدوين شده براي رشد بيشتر حمل و نقل ريلي:
۱ . فراهم نمودن بستر مناسب حمل و نقل متكي بر توانمندي هاي درون بخشي
۲ . فراهم نمودن بستر رقابتي براي بروز استعدادهاي ذاتي و توانمندي هاي بخش ريلي متكي بر اصلاحات برون
بخشي شواهد گسترش حمل و نقل ريلي در زمينه جابجايي كالا در سالهاي اخير:
۱ . كاهش نسبت تعرفه ريلي به جاده اي
۲ . افزايش تقاضا و تمايل صاحبان كالا در استفاده از حمل و نقل ريلي در انواع بارهاي انبوه و تجاري
۳ . آزادسازي تدريجي تعرفه بخش حمل بار تجاري متناسب با كشش بازار
۴ . افزايش منفعت بخش خصوصي مالك ناوگان و تمايل به بازگرداندن منافع حاصله .

شركت حمل و نقل بين المللي اوستا ترابر اليپي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بين المللي ، آمادگي خود را جهت حمل و نقل ريلي اعلام ميدارد .

Call Now Buttonتماس در ساعات اداری