دوشنبه , ۰۱تیر۱۳
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / اخذ کارنه تیر

اخذ کارنه تیر

بازدیدها: 122

               اخذ کارنه تیر

كـارنـه تیر

كارنه تیر سند ترانزيتي بین المللي كالا از راه زمیني است كه در مبداء صادر مي شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بین راه تا مقصد بطور ترانزيت كارنه تیر موافقتنامه اي بین المللي براي تسريع در ترابري و عبور كالا از كشور ثالث براي رسیدن به مقصد كارنه تیر سند بین المللي ترانزيت زمیني كه طبق مقررات كنوانسیون تیر نام گمركخانه هاي مجازمبداء و مقصد و راه هاي مجاز عبور كالاي ترانزيتي توسط مقامات گمركي از قبل مشخص گرديده و كالاي تحت صحابت آن در هنگام ورود به مرز نیاز به تشريفات گمركي ندارد . كشورهائي كه به اين عهدنامه مي پیوندند بايد مؤسسه اي را مسئول صدور مجوز (carnet )كنند تا وسايط نقلیه با ارائه اين مجوز بدون انجام تشريفات گمركي از كشورهاي سر راه بگذرند. اين عهدنامه در سال ۱۹۴۹به امضاء رسید.

کارنه آ . ت . آ A.T.A

مدرك ورود موقت بین المللي است . اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت درنمايشگاه ها يا تاسیس نمايشگاه ، وارد نمايد و يا نمونه هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نیازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت . در حمل و نقل بین المللي جاده اي، وسايل نقلیه و كالاها براي عبور (ترانزيت) از خاك هر كشور بايد در مرز ورودي، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرار گیرد و صاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند و در اظهارنامه متعهد شود كه كالا تا موعد مقرر در پروانه ترانزيت از مرز خروجي تعیین شده خارج خواهد شد. در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخیر و معطلي وسیله نقلیه مي شود و هزينه هاي اضافي به بار مي آورد، ضمن اينكه احتمال دارد كالا در اين میان خسارت ديده يا سرقت شود. به منظور تسريع در حمل و نقل بین المللي، كاستن از تشريفات گمركي و جلوگیري از خسارت هاي احتمالي در جريان ترانزيت بین المللي كالا، كنوانسیوني تحت عنوان ((كنوانسیون گمركي مربوط به حمل و نقل بین المللي كالا در جاده ها تحت كارنه هاي تیر)) به ابتكار اتحاديه بین المللي حمل و نقل جاده اي در سال ۱۹۹۵منعقد شد كه در سال ۱۹۷۵ جاي خود را به كنوانسیون ديگري با همین عنوان داد.طبق اين كنوانسیون سندي براي ترانزيت بین المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تیر يا دفترچه تیر نام دارد و بدين منظور اعضاي كنوانسیون موظف هستند، سازماني را براي صدور كارنه تیر و تضمین پرداخت هزينه هاي ناشي ازتخلفات از مقررات كنوانسیون تعیین كنند.به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسیون مزبور، مورخ ، ۱۳۶۳اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان موسسه صادركننده و ضامن كارنه تیر مشخص شده است .

كارنه تیر به زبان فرانسه چاپ مي شود، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد. كارنه تیر كه براي موسسات حمل و نقل مورد تايید و صرفا” براي حمل جاده اي كالا صادرمي شود، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هر وسیله نقلیه، تركیبي از وسايل نقلیه (وسايل نقلیه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتینر كه بر روي يك وسیله نقلیه يا تركیبي از آنها بار شده اند، يك كارنه تیر صادر مي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است. بر روي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي و اسناد تصفیه براي عملیات حمل و نقل ذكر شده است. تعداد برگه هاي كارنه تیر بر حسب تعداد كشورهاي واقع بین مبدا و مقصد كالا بین حداقل ۶و حداكثر ۲۰برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي ۱و ۲هستند كه آنها را اصطلاحا” وله voletمي نامند و بر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي شود.در صورتي كه كالا فقط بین يك گمرك مبدا و يك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دو برگ براي كشور مبدا و دو برگ براي كشور مقصد و دو برگ براي هر كشوري باشد كه از آن عبور مي كند، براي هر محل اضافي جهت بارگیري يا تخلیه دو برگ ديگر لازم است.به علاوه، طبق كنوانسیون تیر، لازم است كه وسیله نقلیه پس از بارگیري، در گمرك كشور مبدا بازرسي و لاك و مهر(سیم و سرب يا پلمپ) شود و پلاك هاي مستطیل شكل با علامت TIRدر قسمت هاي جلو و عقب وسیله نقلیه نصب شوند. براي جلوگیري ازسوء استفاده، طرف هاي كنوانسیون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگرارسال دارند. وسیله نقلیه و كانتینر خود نیز بايد طبق استانداردهاي مقرر در ضمائم كنوانسیون باشد. در صورت رعايت مقررات كنوانسون، دارندگان كارنه تیر مي توانند پس از پلمپ وسیله نقلیه در گمرك محل بارگیري يادر نزديك ترين گمرك به اين محل در كشور مبدا، بدون معطلي و بدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته و تا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر، مقامات گمركي كشورهاي بین راه الزامي ندارند وسیله نقلیه و كالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگر اينكه در موارد استثنائي انجام چنین بازرسي هائي ضرورت پیدا مي كند كه در اين صورت وسیله نقلیه مجددا” پلمپ خواهد شد. گرچه كارنه تیر، حمل كننده و صاحب كالا را از الزام به تنظیم اسناد گمركي كشورهاي بین راه و توديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد.

ولي مانع اجراي محدوديت ها و نظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها در زمینه هاي اخلاقي، بهداشتي و امنیت عمومي وجود دارد، نمي شود و وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همین مقررات پیش بیني شده باشد، منتفي نمي سازد. همچنین مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا در قلمرو كشور متبوع خود محدوديت هاي زماني برقرار كرده يا تقاضا كنند كه وسیله نقلیه مسیر مشخصي را طي كند يا براي جلوگیري از سوء استفاده، لازم تشخیص دهند كه وسیله نقلیه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.طبق كنوانسیون تیر موسسه ضامن، تعهد مي كند كه در صورت تخلف دارنده كارنه تیر از مقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا و هرگونه عوارض تاخیر، بهره ه اي مربوط را طبق قوانین و مقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد. البته اين تضمین رفع مسئولیت اشخاصي نیست كه از مقررات كنوانسیون تیر تخلف كرده اند. مسئولیت ضامن در قبال مقامات يك كشور عضو كنوانسیون فقط از زماني آغاز مي شود كه كارنه تیر از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد؛ به علاوه، مسئولیت موسسه ضامن تنها در قبال كالاهائي نیست كه در كارنه ذكر شده اند، بلكه شامل كالاهائي نیز مي شود كه در كارنه گنجانده نشده ولي به طورغیرقانوني در قسمت پلمپ شده وسیله نقلیه يا كانتینر قرار دارند.
اخذ كارنه تیر از ديگر خدمات شركت اوستا ترابر الیپي مي باشد كه در كوتاه ترين زمان انجام مي پذيرد .

Call Now Buttonتماس در ساعات اداری